Size bir telefon kadar yakınız
0212 485 56 56
Dil Seçin
tren

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla  kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda şirket olarak Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Düzenlenen ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınızın toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktır.

Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Elektronik Anahtar Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

 

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, biyolojik veri (yüz okuma), fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

-Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilmesi ,

-Şirketimizin pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

-Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

-Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması

-Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması.

Kişisel verilerin saklanma yöntemi; Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerce boyunca saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Ancak yasal olarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kurumlara, sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan bilgi teknolojileri ve yazılım hizmet sağlayıcısı kuruluşlara, iş yeri hekimine, bankalara, vergi danışmanlarına, mali müşavire, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hissedarlara, iş ortaklarımıza, KOSGEB’e, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır/aktarılabilecektir

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, SMS, çağrı merkezi gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak sözlü, yazılı ve elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanununda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutulacaktır.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak yapmak istiyorsanız İkitelli OSB Mah. Tümsan 1. Kısım 6. Blok Sok. No:6 Başakşehir/İst. adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvuru formuna https://www.istanbulanahtar.com/kvkk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızda ilgili formu iea@iea.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Taleplerinizi iletmeniz durumunda şirket talebi niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

 

GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Elektronik Anahtar Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
BAŞVURU YOLU:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince talepler;
• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
• Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
• Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e. Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, işbu formu doldurarak ve ekine gerekli belgeleri ekleyerek İkitelli OSB Mah. Tümsan 1. Kısım 6. Blok Sok. No:6 Başakşehir/İst. adresine verebilirsiniz.
KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızda ilgili formu iea@iea.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bu formun ve talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

KVKK BAŞVURU VE BİLGİ TALEP FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.